Sau011flu0131klu0131 bitkiler, kaliteli toprakta bu00fcyu00fcr!

Organik gu00fcbre, bitki besin maddelerini bu00fcnyesinde organik bileu015fikler halinde bulunduran, asu0131l amacu0131 toprau011fu0131n fiziksel ve kimyasal yapu0131su0131nu0131 du00fczelterek bitki besin maddelerinin alu0131mu0131nu0131 kolaylau015ftu0131ran, canlu0131lara ait (bitki, hayvan v.b) atu0131klardan veya yan u00fcru00fcnlerinden hazu0131rlanmu0131u015f materyaldir.

Yu0131llardu0131r kimyasal gu00fcbrelerin kullanu0131mu0131 verimi arttu0131rmanu0131n yanu0131nda topraktaki yorgunluu011fa ve canlu0131lu0131u011fu0131n azalmasu0131na sebep olmuu015ftur. u00d6rneu011fin 1 gram toprakta 27 milyar mikroorganizma olmasu0131 gerekirken, gu00fcnu00fcmu00fczde bu sayu0131 milyon ve yu00fcz binlere inmiu015ftir. Bu sebepten dolayu0131 topraklar fakirleu015fmiu015ftir. Tekrar bu topraklaru0131 zenginleu015ftirmek, toprau011fu0131 genu00e7leu015ftirmek ve au015fu0131nan organik maddeyi yerine koyulmasu0131 gerekmektedir. Organik madde takviyesi topraklar iu00e7in kau00e7u0131nu0131lmazdu0131r. Organik madde takviyesi olmazsa topraklar kuraklau015fmaya bau015flayacaktu0131r. Organik madde takviyesi de organik gu00fcbre aracu0131lu0131u011fu0131 ile geru00e7ekleu015ftirilebilir.

Organik Gu00fcbrenin Faydalaru0131

 • Organik Gu00fcbre, Toprakta su oksijeni tutan organik maddedir.
 • Besin maddelerini absorbe eden, mikroorganizma faaliyetlerini hu0131zlandu0131ran en u00f6nemli etmen organik maddedir.
 • Ekolojik sistemde hatalu0131 uygulamalar sonucu, kaybolan dou011fal dengeyi yeniden inu015fa etmeye yarayan en u00f6nemli etmendir.
 • u0130nsana ve u00e7evreye, izlenebilir su00fcrdu00fcrebilir u00fcretim sisteminin en u00f6nemli girdisidir.
 • Sentetik kimyasal taru0131m ilau00e7laru0131n kullanu0131mu0131nu0131 ortadan kaldu0131rmaya alternatif organik gu00fcbredir.
 • Kimyasal gu00fcbrelerle, organik gu00fcbreyi birlikte kullanu0131lu0131rsa kimyasal gu00fcbre kullanu0131mu0131n azaltmu0131u015f olur. Toprak u00fczerinde daha az tahribata sebep olur.
 • Organik gu00fcbre ile yetirilen u00fcru00fcnler, insan tu00fcketimine sunulan taru0131m u00fcru00fcnlerin getireceu011fi faydalar baku0131mu0131ndan u00e7ok u00f6nemlidir.

Organik Gu00fcbrenin Uygulama u015eekli

u00c7ok yu0131llu0131k bitkilerde au011fau00e7 yau015fu0131na bau011flu0131 olarak organik gu00fcbre kullanu0131lu0131r. u00d6rnek olarak; 1 yau015fu0131ndaki au011faca 1 kilogram organik gu00fcbre u015feklinde, 5 yau015fu0131ndaki au011faca 5 kilogram organik gu00fcbre, 8 yau015fu0131ndaki au011faca 8 kilogram organik gu00fcbre, 10 yau015fu0131ndan sonraki au011fau00e7lara ise 8 ile 10 kg arasu0131nda organik gu00fcbre uygulanu0131r. Ocak, u015eubat, Mart aylaru0131nda, au011fau00e7 tau00e7 iz du00fcu015fu00fcmu00fc u00e7evresine 10 u2013 15 santimetre derinliu011fe atu0131lu0131r, kapatu0131lu0131r.

Tek yu0131llu0131k bitkilerde kullanu0131mu0131 dekara 300-350 kilogram organik gu00fcbre u015feklinde uygulanu0131r. u00d6rneu011fin, biber, patlu0131can, pamuk, mu0131su0131r, kavun, karpuz, domates gibi u00fcru00fcnler son su00fcru00fcmde 20-25 santimetre derinliu011fe kapatu0131lu0131r. (Ocak, u015fubat, mart aylaru0131nda)

Tek yu0131llu0131k bitkilerde (buu011fday, arpa, u00e7avdar) kuru taru0131mda dekara 150-200 kilogram organik gu00fcbre

Tek yu0131llu0131k bitkilerde (buu011fday, arpa, u00e7avdar) sulu taru0131mda dekara 200-250 kilogram organik gu00fcbre, dikim u00f6ncesi son su00fcru00fcmde uygulanu0131r.

Seralarda fide dikimlerin u00f6nce hazu0131rlu0131kta dekara 300-350 kilogram organik gu00fcbre u015feklinde uygulanu0131r.

Saksu0131larda, saksu0131 deu011fiu015fimlerinde saksu0131nu0131n hacmine gu00f6re 50-70 gram organik gu00fcbre u015feklinde uygulanu0131r.

u00c7im alanlaru0131nda metrekareye 300-400 gram organik gu00fcbre u015feklindekullanu0131lu0131r.

Organik Gu00fcbrenin Toprau011fu0131n Fiziksel u00d6zelliklerine Etkisi

 • Toprau011fu0131n su tutma kapasitesi arttu0131ru0131r.
 • Organik maddece zengin olan topraklarda, bitkiler suya daha az ihtiyau00e7 duyarlar. Sulama suyunda gereksiz su harcamalaru0131 u00f6nlemiu015f oluruz.
 • Organik gu00fcbre toprau011fu0131n rengini koyulau015ftu0131ru0131r, daha fazla u0131su0131nmasu0131n sau011flar.
 • Toprau011fu0131n geu00e7irgenliu011fi arttu0131rarak hava, su ve nem alu0131mu0131nu0131 kolaylau015ftu0131ru0131r.
 • Toprakta bulunan tuzu bitkilerin ku00f6k ku0131smu0131ndan uzaklau015ftu0131rarak bitkilere zarar vermesini engeller.

Organik Gu00fcbrenin Toprau011fu0131n Kimyasal u00d6zelliklerine Etkisi

 • Azot, fosfor, Potasyum humus ile etkili olur.
 • Toprau011fu0131n Azot, Fosfor ve Potasyum ihtiyacu0131nu0131 dengeli bir u015fekilde karu015fu0131lar.
 • Toprau011fu0131n besin maddesin tutma kapasitesini (katyon deu011fiu015fim kapasitesini ) arttu0131ru0131r.
 • Toprakta bulunan bitki besin maddelerinin bitkiler tarafu0131ndan alu0131nabilir formda tutulmasu0131nu0131 sau011flar.
 • Organik madde paru00e7alandu0131ku00e7a toprakta depolanamayan azotu dengeli biu00e7imde azot bakterilerine u00e7evirir.
 • Suyun eritemediu011fi kireci eritir, bu eritme sonucu u00e7u0131kan karbondioksiti bitkiler iu00e7in u00e7ok u00f6nemli olan fotosentez geru00e7ekleu015fmesinde kullanu0131r.
 • Topraklaru0131mu0131zda en bu00fcyu00fck sorun olan pH yu00fcksekliu011fi, toz ku00fcku00fcrtle birlikte kullanu0131lu0131rsa topraklaru0131n pHu2019u0131nu0131 du00fcu015fu00fcrmesini sau011flar.
 • Toprakta bulunan bitki geliu015fimi iu00e7in gerekli olan demirin bitkinin alabileceu011fi u015fekle du00f6nu00fcu015ftu00fcru00fcr.
 • Toprakta faydasu0131z formda bulunan besin maddelerini, faydalu0131 hale gelmesini sau011flar.
 • Organik gu00fcbre bitkide hu00fccre bu00f6lu00fcnmesini arttu0131rarak bitkinin bu00fcyu00fcme hu0131zu0131nu0131 arttu0131ru0131r.
 • Organik Gu00fcbre Toprau011fu0131n Mikrobiyolojik Aktivitesine Etkisi
 • Toprakta mikrobiyolojik aktiviteyi arttu0131ru0131r.
 • Toprakta biyolojik aktivite sonucunda besin elementlerinin yarayu0131u015flu0131 hale gelmesini sau011flar.
 • Toprakta mikroorganizma popu00fclasyonunu arttu0131ru0131r.

Nif Garden Katu0131 u00c7iftlik Gu00fcbresi Nedir?

u00c7eu015fitli bu00f6lgelerde bu00fcyu00fck bau015f hayvan yetiu015ftiriciliu011fi yapu0131lan modern u00e7iftliklerden gu00fcbreler satu0131n alu0131nu0131r. u0130u015fletmede toplanan gu00fcbrelerin seru00fcveni yaklau015fu0131k 6 ay su00fcrmektedir. Su0131rasu0131yla dinlenme, mayalanma ve fermantasyon iu015flemine tabi tutulur. Dinlenmiu015f gu00fcbreleri u00e7ok geniu015f beton sahalara 2 metre yu00fckseklik, 200 metre boyunda su0131ralar yapu0131lu0131r. Burada dikkat edilen husus gu00fcbrelerin nem bau015flangu0131u00e7laru0131 %40 u2013 %65, hava su0131caklu0131klaru0131 30u00b0C u00fczerinde olmasu0131du0131r. Topturn dediu011fimiz fermantasyon makinesi ile 2-3 gu00fcnde 1 kez karu0131u015ftu0131ru0131larak fermantasyon iu015flemine tabi tutulur. Su0131caklu0131klaru0131 su0131k su0131k u00f6lu00e7u00fclu00fcr. Su0131caklu0131klaru0131n 65u00b0C u2013 70u00b0C kadar u00e7u0131kmasu0131 beklenir. u00c7u00fcnku00fc iu00e7erisindeki istenmeyen zararlu0131laru0131n Nematod, Patojen, Fungustlar ve yabancu0131 ot tohumlaru0131 yok oluncaya kadar bu iu015flem devam eder. Bu fermantasyondan sonra u0131su0131l iu015flem sistemine tabi tutulur. Hijyenik, steril ve sau011flu0131klu0131 olan gu00fcbreler; u00f6u011fu00fctme ve eleme iu015flemine tabi tutulur. u0130u015fletmemizde bulunan bunkerlere alu0131nu0131p, dolum u00fcnitemizde organik gu00fcbreler 25u2019er kilogramlu0131k paketlere doldurulup tu00fcketicilerin hizmetine sunulur. Organik gu00fcbreler Gu0131da Taru0131m ve Hayvancu0131lu0131k Bakanlu0131u011fu0131ndan tescilli ve lisanslu0131 aynu0131 zamanda organik gu00fcbre denetleme kurumu tarafu0131ndan EU, NOP ve TR olarak belgelendirilmiu015ftir. Organik gu00fcbreler ileri teknoloji u00fcretilmiu015ftir. u0130u00e7erisinde bulunan bitki besin maddeleri, organik madde ve hu00fcmik+fulvik asitlerin toprak, bitki u00fczerinde u00e7ok u00f6nemli etkileri vardu0131r.